กิจกรรม

หน้าหลัก > กิจกรรม > การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ดีพร้อมออกแบบโฆษณาเคลื่อนไหวสำหรับสื่อออนไลน์ (DIPROM Motion Design for SME)”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ดีพร้อมออกแบบโฆษณาเคลื่อนไหวสำหรับสื่อออนไลน์ (DIPROM Motion Design for SME)”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ดีพร้อมออกแบบโฆษณาเคลื่อนไหวสำหรับสื่อออนไลน์ (DIPROM Motion Design for SME)”

หลักการและเหตุผล
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์(e-Commerce), สื่อออนไลน์(Social Network), สื่อโฆษณา(Advertising Media) จะมีใครปฏิเสธได้ในยุคสมัยนี้ว่าทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาจะมิได้พบเจอ แม้แต่คนที่มีรายได้น้อยหรือด้อยโอกาสทางการเข้าถึงเทคโนโลยี ก็ยังสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำผ่านโทรศัพท์มือถือ จอโทรทัศน์ข้างถนนรวมถึงสื่อทุกประเภทจึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าสิ่งเหล่านั้นสำคัญ สำคัญต่อการค้าขาย สำคัญต่อธุรกิจ สำคัญต่อการภาพรวมในวงการอุตสาหกรรมตั่งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มีบทบาทสำคัญต่อการ “ขับเคลื่อน” ให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษกิจในทุกสาขาอุตสาหกรรม เมื่อยุคดิจิตอลเข้ามา ธุรกิจและสื่อจึงเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในยุคสมัยนี้ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคคลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและสร้างนักออกแบบสื่อ ให้ได้มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะสามารถสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แข่งขันในธุรกิจออนไลน์และสื่อในยุคดิจิตอลได้

จากความสำคัญดังกล่าว กลุ่มส่งเสริมการออกแบบอุตสาหกรรม กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและสร้างนักออกแบบสื่อภายใต้หลักสูตร ที่ชื่อว่า “ดีพร้อมออกแบบโฆษณาเคลื่อนไหวสำหรับสื่อออนไลน์ (DIPROM Motion Design for SME)” ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีเป้าหมายหลักในการเรียนรู้ถึงสื่อเคลื่อนไหว (Motion Graphic) ในสื่อช่องทางต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Line, Twitter, Shopee, Lazada องค์ประกอบศิลป์ จิตวิทยาการรับสื่อ กระแสนิยมรวมไปถึงบทความหรือข้อความที่ควรใช้ จนไปถึงการสร้างสื่อโฆษณาที่ต้องการจนสามารถใช้งานได้จริง เพิ่มยอดวิวได้จริง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและแบรนด์ได้จริงก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นแรงสำคัญในการพัฒนาวงการอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศต่อไป

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อกระตุ้นยอดขายธุรกิจออนไลน์และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

2 เพื่อทำให้ ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไป นักออกแบบให้ได้รับความรู้และมีความสามารถในการผลิตสื่อได้ด้วยตนเอง

3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสื่อการประชาสัมพันธ์ สื่อการขายที่มีคุณภาพตรงจุดและเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างแท้จริง

 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 27 คน ประกอบด้วย
- ผู้ประกอบการและ พนักงาน/ บุคลากร ในสาขาการออกแบบของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- นักออกแบบในสาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อาทิ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- บุคลากรในวิสาหกิจชุมชน
- ผู้ว่างงานหรือผู้ที่ต้องการได้รับความรู้ไปประกอบอาชีพ
- บุคคลทั่วไป ผู้สนใจ ผู้ต้องการประกอบวิชาชีพด้านการออกแบบ และต้องการเป็นผู้ประกอบการ  

 

คุณสมบัติ
- มีความรู้พื้นฐาน หรือมีความสนใจในด้านการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) และมีเวลาสามารถประกอบกิจกรรมตามหลักสูตรได้
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้และมีสื่อออนไลน์เป็นของตนเองเช่น facebook, Instagram, Tiktok, Line OA / Line Myshop หรือหน้าร้านออนไลน์ Shopee, Lazada, Amazon

 

พื้นที่ดำเนินการ
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารไหม กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอยตรีมิตร เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงาน
กลุ่มส่งเสริมการออกแบบอุตสาหกรรม (กบ.กส.กสอ.) กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อาคารศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Diprom Thai-IDC) ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ :  06 1423 4926

 

สมัคร (คลิ้กลิ้งนี้) https://forms.gle/k5TpnnTC3odpLuwn6

ตัวอย่าง

https://www.youtube.com/shorts/PJxoR2l-r-U