พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์

หน้าหลัก > พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์

Sharing Space, the perfect article to provide

พื้นที่ Link - Share - Learn เพื่อติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันได้ (Knowledge Sharing) แม้จะไม่สามารถรวมกลุ่มแบบเจอหน้ากัน หรือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม ทุกคนแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ถ่ายทอด และสกัดองค์ความรู้ ได้บนพื้นที่แห่งความสร้างสรรค์นี้...

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Dicta magni aut nemo

บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนประกอบที่คอยสนับสนุนส่งเสริมการขาย ทำหน้าที่รวมหน่วย ห่อหุ้ม ปกป้อง คุ้มครองสินค้าจากแหล่งผลิตจนถึงมือผู้บริโภค

การคิดสิ่งใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ปัญหา หรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ตอบสนองผู้คนหรือลูกค้า ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือบริการใหม่ๆ หรือกระบวนการใหม่ ที่มีคุณค่า และสามารถสร้างคุณค่าและประโยชน์ได้

วัสดุในการออกแบบ คุณสมบัติของวัสดุ การเลือกใช้วัสดุเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ความสำคัญและบทบาทการตลาดในแง่ของการออกแบบ

ส่วนประกอบ อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องใช้ ที่เกี่ยวกับงานออกแบบและผลิตภัณฑ์

อัตลักษณ์ทางศิลปะหรือการออกแบบ คือ จุดเด่นหรือเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นตัวตนเช่น กลุ่มคน เชื้อชาติ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นต้น

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานศิลปะหรือการออกแบบ จะใช้สร้างสรรค์ ออกแบบ ดัดแปลงหรือผลิตก็ได้

Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน รู้จักนักออกแบบได้มากขึ้น ผ่านผลงานออกแบบจากไอเดียเจ๋งๆ ที่ผ่านมาของพวกเค้า

กระแสโลกในด้านต่างๆที่เกี่ยวกับหรือใกล้เคียงเกี่ยวกับงานศิลปะ งานออกแบบ งานผลิตภัณฑ์และงานบรรจุภัณฑ์

Consultant ที่ปรึกษาแนะนำ มีความรู้และความชำนาญในด้านการออกแบบ การบริหารธุรกิจและจัดการด้านต่างๆ

Tag ยอดนิยม

กระทู้ยอดนิยม

กระทู้ใหม่ล่าสุด