พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์

หน้าหลัก > พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ > Consult > #Engineering Design Consultant

#Engineering Design Consultant ที่ปรึกษาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ใช้เทคโนโลยีในการผลิตทางวิศวกร ซึ่งจะรับผิดชอบในเรื่องของประโยชน์ใช้สอย ความปลอดภัยและ กรรมวิธีในการผลิต ได้แก่  งานออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้า, งานออกแบบเครื่องยนต์, งานออกแบบเครื่องจักรกล, งานออกแบบเครื่องมือสื่อสาร,งานออกแบบอุปกณ์อิเลคทรอนิคส์ต่าง ๆ ฯลฯ

#Engineering Design Consultant

 

 

ไม่มีกระทู้ในขณะนี้