แหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้

หน้าหลัก > แหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ > E-book > E-Bbook อื่นๆ

E-Bbook อื่นๆ

Feature E-Bbook อื่นๆ

THAIDEN - ไทยเด่น สินค้าไทยเด่น 77 จังหวัด
THAIDEN - ไทยเด่น สินค้าไทยเด่น 77 จังหวัด

โครงการสร้างสรรค์อัตลักษณ์สินค้าอุตสาหกรรมชุมชนสู่สากล หรือโครงการไทยเด่น เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์ให้มีความโดดเด่น

Thailand Textiles Tag Lookbook 2021 - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม
Thailand Textiles Tag Lookbook 2021 - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม

กิจกรรมพัฒนาคุุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่่มาตรฐานอุุตสาหกรรม “Thailand Textiles Tag” โดยมีวัตถุุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานและสร้างความเชื่่อมั่่นให้กับผู้ประกอบการ

รายการที่ 1 - 2 จาก 2 รายการ

THAIDEN - ไทยเด่น สินค้าไทยเด่น 77 จังหวัด
THAIDEN - ไทยเด่น สินค้าไทยเด่น 77 จังหวัด

โครงการสร้างสรรค์อัตลักษณ์สินค้าอุตสาหกรรมชุมชนสู่สากล หรือโครงการไทยเด่น เพื่อพัฒนาสินค้าชุมชนที่มีอัตลักษณ์ให้มีความโดดเด่น

Thailand Textiles Tag Lookbook 2021 - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม
Thailand Textiles Tag Lookbook 2021 - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม

กิจกรรมพัฒนาคุุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่่มาตรฐานอุุตสาหกรรม “Thailand Textiles Tag” โดยมีวัตถุุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานและสร้างความเชื่่อมั่่นให้กับผู้ประกอบการ

รายการที่ 1 - 2 จาก 2 รายการ