พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์

หน้าหลัก > พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ > Portfolio > #Engineering Design

#Engineering Design เป็นการออกแบบเพื่อการผลิต ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ต้องใช้ความรู้ความสามารถและเทคโนโลยีในการผลิตทางวิศวกร ซึ่งจะรับผิดชอบในเรื่องของประโยชน์ใช้สอย ความปลอดภัยและ กรรมวิธีในการผลิต ได้แก่  งานออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้า, งานออกแบบเครื่องยนต์, งานออกแบบเครื่องจักรกล, งานออกแบบเครื่องมือสื่อสาร,งานออกแบบอุปกณ์อิเลคทรอนิคส์ต่าง ๆ ฯลฯ

 

 

ไม่มีกระทู้ในขณะนี้

 

 

Tag ยอดนิยม

หมวดหมู่อื่นๆ

กระทู้ยอดนิยม